Wat geloven wij?

Doopsgezind: Samen gemeente-zijn
Doopsgezinden hechten van oudsher belang aan de persoonlijke geloofsvrijheid en verantwoordelijkheid voor de invulling van ons geloof. We zijn met onze tijd mee gegaan, maar de keuze voor een bewust lidmaatschap op basis van een persoonlijke geloofsbelijdenis vinden we nog altijd belangrijk. Daarom dopen we alleen volwassenen, waar onze naam Doopsgezind aan herinnert. Als geloofsgemeenschap zoeken we naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan onze verbondenheid met de christelijke traditie. Op grond van onze Bijbelse spiritualiteit is geloven in God vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


Principieel afzien van geweld
De eerste dopersen zagen in Jezus Christus een principiële afwijzing van wapengeweld. Nog steeds hechten Doopsgezinden eraan vraagtekens te zetten bij het gebruik van geweld en macht in het oplossen van geschillen. Wij zijn van mening dat het beter is het kwade vanuit een innerlijke gedrevenheid proberen te overwinnen door het goede te doen. We proberen daarbij ons eigen gedrag niet door anderen te laten bepalen. Vanouds behoren wij tot de vredeskerken met aandacht voor gewetensbezwaren, dienstweigeren, en conflicthantering (mediation). Voor doopsgezinden horen geloof en leven bij elkaar. Dienstbaarheid aan de naaste, dicht bij en ver weg, en werken aan vrede staat bij ons, naast verdraagzaamheid en tolerantie, hoog in het vaandel.